به گزارش میدان خبری، یکی از مهمترین کارکردهای وقف در نظام جهانی استفاده از ظرفیت موقوفات جهت اداره کردن بهینه دانشگاه ها می باشد. یکی از ویژگی های اصلی وقف...