دسته : گردشگری

اقامتگاه تاریخی سرای سوشید بزرگ

به گزارش میدان خبری سرای سوشید یکی از بهترین اقامتگاه های تاریخی برزک است. نام این اقامتگاه از  نامیک یکی از کوههای برزک اخذ شده  که اولین  تلألو نور خوشید...

04:23