01 / 03 / 2024
18:53

۸ دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی میهمان نمی پذیرند

07:00746۰

فرآیند انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی تا دکتری حرفه ای از ۲۰ آبان آغاز شده است و تا ۱۰ آذرماه ادامه دارد.

این فرآیند به صورت اینترنتی و تنها در سامانه نقل و انتقال دانشجویان به صورت کشوری صورت می گیرد و دانشجویان پس از بارگذاری مدارک مورد نیاز، باید در انتظار پاسخ دانشگاه های مربوطه باشند.

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی که در نیمسال دوم ۹۷-۹۸ پذیرش دانشجوی انتقال یا میهمانی ندارند اعلام کرده است که اطلاع رسانی لازم در این زمینه را انجام دهند.

پس از بررسی مدارک نتایج نهایی در بازه زمانی ۲۴ دی تا ۸ بهمن ۹۷ اعلام می شود.

تاکنون دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، اصفهان، بابل، تبریز، شهرکرد، زابل، کرمان و ایران اعلام کرده اند که برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ امکان پذیرش دانشجوی میهمان و انتقالی را ندارند و هر یک شرایط خاص خود را اعلام کرده اند.

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اعلام کرد: «با عنایت به کمبود امکانات، فضای فیزیکی وآموزشی، این دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ هیچ گونه پذیرش دانشجوی جدید ندارد. پذیرش دانشجوی میهمان و انتقال به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه فقط یک بار در سال و در تابستان صرفاً از طریق سامانه وزارت بهداشت انجام می گیرد.»

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرده است: « با توجه به تعداد زیاد درخواست های نقل و انتقال در هر سال این دانشگاه به منظور رعایت اصل عدالت و بر اساس آئین نامه های آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی سالی یکبار در حدود تیر و مرداد بر اساس سیاستهای شورای دانشگاه مدارک لازم از جمله، موافقت دانشگاه مبدأ به صورت رسمی و سایر مدارکی که در امتیاز بندی مؤثر است را در رشته هایی که ظرفیت پذیرش وجود دارد دریافت کرده و پس از بررسی در شورای نقل و انتقال دانشجویان برای اتخاذ تصمیم مطرح می کند.»

این دانشگاه همچنین جدول مربوط به شاخصهای امتیاز بندی دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی درسال تحصیلی ۹۸-۹۷ را اعلام کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام کرده است: «سامانه میهمانی و انتقال صرفا برای خروج متقاضیان برای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ فعال است و دانشگاه علوم پزشکی بابل هیچگونه پذیرش اعم از میهمانی و انتقال برای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ ندارد. میهمانی و انتقال در تابستان سال آینده صرفاً از طریق سامانه وزارت بهداشت انجام می گیرد.»

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اطلاعیه ای یادآور شد: «دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ هیچ گونه پذیرش دانشجوی جدید ندارد.». این دانشگاه اعلام کرده است: «در خصوص دانشجویانی که شهریورماه سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از طریق مکاتبات ارسال انجام گرفته و اعلام در سامانه، با دو ترم میهمانی آنان موافقت شده است نیازی به ثبت نام مجدد در سامانه ندارند.»

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز اعلام کرده است این دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ هیچ گونه پذیرش دانشجوی جدید ندارد.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی زابل تاکید کرده است به دلیل کمبود امکانات، فضای فیزیکی وآموزشی، برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ هیچ گونه پذیرش دانشجوی جدید ندارد. این دانشگاه اعلام کرده است پذیرش دانشجوی میهمان و انتقال به دانشگاه علوم پزشکی زابل فقط یک بار در سال و در تابستان صرفاً از طریق سامانه وزارت بهداشت انجام می گیرد.

دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام کرد: سامانه نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ در نیمسال مذکور بسته است و دانشگاه علوم پزشکی کرمان این خصوص هیچ گونه درخواست انتقالی را بررسی نخواهد کرد.

دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرده است: «باتوجه به تکمیل ظرفیت و عدم امکان پذیرش دانشجوی مهمان وانتقالی، سامانه مذکور در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ برای این دانشگاه بسته است و هیچ گونه درخواستی جهت مهمانی و یا انتقال مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و درصورت وصول ، فرم مربوطه عیناً اعاده خواهد شد.»

برخی از دانشگاه های علوم پزشکی بزرگ از جمله تهران و شهید بهشتی نیز اطلاعیه ای مبنی بر عدم یا وجود امکان انتقال دانشجویان منتشر نکرده اند.

فرآیند انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی تا دکتری حرفه ای از ۲۰ آبان آغاز شده است و تا ۱۰ آذرماه ادامه دارد.

این فرآیند به صورت اینترنتی و تنها در سامانه نقل و انتقال دانشجویان به صورت کشوری صورت می گیرد و دانشجویان پس از بارگذاری مدارک مورد نیاز، باید در انتظار پاسخ دانشگاه های مربوطه باشند.

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی که در نیمسال دوم ۹۷-۹۸ پذیرش دانشجوی انتقال یا میهمانی ندارند اعلام کرده است که اطلاع رسانی لازم در این زمینه را انجام دهند.

پس از بررسی مدارک نتایج نهایی در بازه زمانی ۲۴ دی تا ۸ بهمن ۹۷ اعلام می شود.

تاکنون دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، اصفهان، بابل، تبریز، شهرکرد، زابل، کرمان و ایران اعلام کرده اند که برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ امکان پذیرش دانشجوی میهمان و انتقالی را ندارند و هر یک شرایط خاص خود را اعلام کرده اند.

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اعلام کرد: «با عنایت به کمبود امکانات، فضای فیزیکی وآموزشی، این دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ هیچ گونه پذیرش دانشجوی جدید ندارد. پذیرش دانشجوی میهمان و انتقال به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه فقط یک بار در سال و در تابستان صرفاً از طریق سامانه وزارت بهداشت انجام می گیرد.»

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرده است: « با توجه به تعداد زیاد درخواست های نقل و انتقال در هر سال این دانشگاه به منظور رعایت اصل عدالت و بر اساس آئین نامه های آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی سالی یکبار در حدود تیر و مرداد بر اساس سیاستهای شورای دانشگاه مدارک لازم از جمله، موافقت دانشگاه مبدأ به صورت رسمی و سایر مدارکی که در امتیاز بندی مؤثر است را در رشته هایی که ظرفیت پذیرش وجود دارد دریافت کرده و پس از بررسی در شورای نقل و انتقال دانشجویان برای اتخاذ تصمیم مطرح می کند.»

این دانشگاه همچنین جدول مربوط به شاخصهای امتیاز بندی دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی درسال تحصیلی ۹۸-۹۷ را اعلام کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام کرده است: «سامانه میهمانی و انتقال صرفا برای خروج متقاضیان برای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ فعال است و دانشگاه علوم پزشکی بابل هیچگونه پذیرش اعم از میهمانی و انتقال برای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ ندارد. میهمانی و انتقال در تابستان سال آینده صرفاً از طریق سامانه وزارت بهداشت انجام می گیرد.»

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اطلاعیه ای یادآور شد: «دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ هیچ گونه پذیرش دانشجوی جدید ندارد.». این دانشگاه اعلام کرده است: «در خصوص دانشجویانی که شهریورماه سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از طریق مکاتبات ارسال انجام گرفته و اعلام در سامانه، با دو ترم میهمانی آنان موافقت شده است نیازی به ثبت نام مجدد در سامانه ندارند.»

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز اعلام کرده است این دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ هیچ گونه پذیرش دانشجوی جدید ندارد.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی زابل تاکید کرده است به دلیل کمبود امکانات، فضای فیزیکی وآموزشی، برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ هیچ گونه پذیرش دانشجوی جدید ندارد. این دانشگاه اعلام کرده است پذیرش دانشجوی میهمان و انتقال به دانشگاه علوم پزشکی زابل فقط یک بار در سال و در تابستان صرفاً از طریق سامانه وزارت بهداشت انجام می گیرد.

دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام کرد: سامانه نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ در نیمسال مذکور بسته است و دانشگاه علوم پزشکی کرمان این خصوص هیچ گونه درخواست انتقالی را بررسی نخواهد کرد.

دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرده است: «باتوجه به تکمیل ظرفیت و عدم امکان پذیرش دانشجوی مهمان وانتقالی، سامانه مذکور در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ برای این دانشگاه بسته است و هیچ گونه درخواستی جهت مهمانی و یا انتقال مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و درصورت وصول ، فرم مربوطه عیناً اعاده خواهد شد.»

برخی از دانشگاه های علوم پزشکی بزرگ از جمله تهران و شهید بهشتی نیز اطلاعیه ای مبنی بر عدم یا وجود امکان انتقال دانشجویان منتشر نکرده اند.

انتهای پیام/

لینک کوتاه
http://meydanekhabari.ir/?p=1684

683 نوشته

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند